Digitaalisen markkinoinnin opas

Jaa tämä opas:

Digimarkkinointiopas on verkkosivu, jolla yrityksen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja tekemiseen saadaan selkeä johdonmukainen toimintamalli. Digimarkkinointia tehdään usein ilman suunnitelmaa ja tulosten saavuttaminen on arvailujen varassa. Selkeä suunnittelu auttaa tekemisen organisointia ja yhdenmukainen toimintamalli luo kaikelle markkinointitekemiselle tarkoituksen. Digimarkkinointioppaassa on kaikki keskeisimmät elementit, joilla digimarkkinoinnin tekemisen saa järkeväksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Digimarkkinointiopas pohjautuu Pr Smithin luomaan SOSTAC®–malliin, joka on looginen kuusivaiheinen markkinoinnin suunnittelumalli. Mallissa lähdetään liikkeelle yrityksen nykytilan analyysista ja edetään vaiheittain suunnittelusta tekemiseen ja tulosten analysointiin. Eri vaiheisiin on laadittu ohjaavat kysymykset ja yksinkertaiset työkalut. Työkalut on ladattavissa ilmaiseksi jokaisen vaiheen yhteydessä.

Noudattamalla digimarkkinointioppaan ohjeita opit markkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnittelumallin. Ohjeet ovat selkeät ja helppo toteuttaa joko omana työnä tai markkinointikumppanin kanssa. Oppaan ohjeet ovat sovellettavissa yrityksissä riippumatta sen toimialasta ja koosta. Ota ensimmäinen askel ja tee rehellinen tilanneanalyysi yrityksen nykytilanteesta!

Suosittelemme perehtymään oppaan 84-sivuiseen e-kirjaan ennen oppaaseen siirtymistä.  E-kirja sisältää laajemman taustoituksen aiheeseen. Tämä helpottaa ja antaa lisävinkkejä oppaan työkalujen täyttämiseen.

VAIHE 1 – YRITYKSEN NYKYTILAN ANALYYSI

nykytilan analyysiNykytilan analyysi on perusteellinen selvitys yrityksen nykyhetken tilanteesta. Analyysissä selvitetään yrityksen liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän suunnittelun kannalta keskeisimmät ja tärkeimmät taustoittavat asiat. Näitä ovat muun muassa potentiaalisen markkinan, asiakkaiden ja kilpailijoiden, markkinatrendien ja oman digimarkkinoinnin tekemisen keskeisten tunnuslukujen analysointi.

Huolellinen tilanneanalyysi auttaa menestymään tulevaisuudessa. Mitä paremmin analyysin tekee, sitä helpompaa päätöksenteko on myöhemmin. Strategiset ja taktiset päätökset ovat helpompia, kun tuntee asiakkaat, kilpailijat, oman osaamisen, resurssit ja markkinatrendit. Yrityksen lähtötilanneanalyysin tekijän kannattaa olla rehellinen.

Käy nämä alla olevat kysymykset huolella läpi ja kirjaa vastaukset itselle muistiin, jotta voit palata niihin myöhemmin.

1.1 Yrityksen liikeidea:
Mitä myydään ja kenelle? Minkälaiseen mielikuvaan pyritään asiakkaiden mielessä?

1.2. Analysoi yrityksen makroympäristöä PESTEL-analyysillä:
Mitkä poliittiset, taloudelliset, sosiokulttuuriset, teknologiset, ekologiset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat yrityksen tekemiseen ja millä tavalla?

1.3. Analysoi yrityksen mikroympäristöä:
Mikä tilanne ja kehityssuunta on suhdanteilla, kysynnällä, megatrendeillä, markkinoiden koolla ja potentiaalisten ostajien osuudella kokonaismarkkinasta? Mitkä verkostot ja kumppanit vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan? Näiden vaikutus yrityksen liiketoimintaan?

1.4. Analysoi yrityksen asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja yrityksen tarjoamia tuotteita:
Mitkä demografiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen? Mitä tuotteita yritys tarjoaa näille asiakkaille?

1.5. Kilpailutilanne yrityksen valitsemalla toiminta-alueella:
Keskeisimmät kilpailijat, tuotteet ja niiden vahvuudet ja heikkoudet? Kilpailijan verkkosivujen ja sosiaalisen median toimivuus ja sisältö? Voit käyttää apuna kohdan 1.7. analyysityökalun kilpailija–analyysi välilehteä.

1.6. Täytä laajennettu SWOT-taulukko:
Mitkä ovat yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä ovat ulkoisen toimintaympäristön luomat mahdollisuudet ja uhkat?
Miten yritys hyödyntää ympäristössä olevia mahdollisuuksia olemassa olevilla vahvuuksilla?
Miten yritys ottaa uhkat hallintaan vahvuuksiensa avulla?
Miten yritys kääntää heikkoudet mahdollisuuksiksi?
Miten yritys varautuu mahdollisiin uhkiin ja kriisitilanteisiin?

1.7. Yrityksen viestinnän nykytilanne:
sisältömarkkinointiTäytä yrityksen verkkosivujen nykytilanteen luvut rehellisesti analyysityökalun omien verkkosivujen analyysi–välilehdelle.
Merkitse yrityksen sosiaalisen median nykytilanteen luvut analyysityökalun oman sometekemisen analyysi–välilehdelle.
Tunnista ja tunnusta luvut itsellesi!

VAIHE 2 – YRITYKSEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Yrityksellä voi olla pitkän aikavälin tavoitteita ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteiden määrittämistä ohjaa yrityksen missio ja visio. Lyhyen aikavälin tavoitteiden tulee olla linjassa yrityksen muiden liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

digimarkkinoinnin tavoitteetMarkkinointiviestinnällä on suuri merkitys, kun yrityksestä luodaan mielikuvaa ja tehdään tarjontaa näkyväksi ostaville asiakkaille. Viestinnän avulla luodaan yrityskuvaa ja tunnettuutta, informoidaan tuotteen sisällöstä, hinnasta ja ostopaikoista sekä vaikutetaan kysyntään ja pidetään huoli olemassa olevista asiakkaista.

2.1. Yrityksen missio:
Miten yritys tekee maailmasta paremman paikan ja miten auttaa asiakkaita ja sidosryhmiä? Miksi yritys on olemassa?

2.2. Yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet:
Kasvuun liittyvät tavoitteet; Liikevaihdon määrä, yrityksen organisaation koko, markkinaosuus, maantieteellinen toiminta-alue? Asiakaskokemukseen liittyvät tavoitteet? Ajatusjohtajuuteen liittyvät tavoitteet? Määrittele yrityksen markkinointiviestinnän tavoitteet!

2.3. Verkkosivuihin liittyvät tavoitteet:
Täytä tavoitekorttiin pitkän aikavälin tavoite. Pilko se lyhyen aikavälin konkreettiseksi mitattavaksi tavoitteeksi.
Lisää korttiin KPI–mittari, jolla tavoitteita mitataan. Kortissa esimerkkitavoitteet.

2.4. Sosiaaliseen mediaan liittyvät tavoitteet:
Täytä tavoitekorttiin pitkän aikavälin tavoite. Pilko se lyhyen aikavälin konkreettiseksi mitattavaksi tavoitteeksi.
Lisää korttiin mittari, jolla tavoitteita mitataan. Kortissa esimerkkitavoitteet.

VAIHE 3 – STRATEGIAVALINNAT

Markkinointiviestintästrategiassaan yritys määrittelee peruslinjat, kenelle viestitään ja millä tavoilla viestintää toteutetaan. Kohderyhmien määrittely kannattaa tehdä monesta syystä. Usein markkinointiresurssit ovat rajallisia. Valittu kohderyhmä auttaa rajaamaan tekemistä ja suuntaamaan resurssit tehokkaasti.

segmentointi ja ostajapersoonaOstajapersoona on tyyppikuvaus yrityksen tarjonnasta kiinnostuneesta ostajasta tai kuvitteellisesta henkilöstä, jonka ongelman tai tarpeen yritys voi ratkaista tuotteellaan tai palvelullaan. Markkinointiin sijoitetut panokset tuottavat paremmin, kun viestitään vain valitulle kohderyhmälle, sen odotusten ja tarpeiden mukaisesti. Viestinnästä saadaan näin puhuttelevampaa ja henkilökohtaisempaa.

3.1. Segmentoi markkinat ja valitse kohderyhmä:
Mitä eri asiakassegmenttejä markkinoilla on? Mitä eri asiakasryhmiä ja potentiaalisia asiakasryhmiä markkinoilla on eri kriteerien avulla?
(Segmentointikriteerit: demografiset, elämäntyyli- ja asiakassuhdekriteerit)
Kenelle heistä yritys tarjoaa tuotteitaan?

3.2. Yrityksen asemointi suhteessa kilpailijoihin:
Miten yritys asemoituu suhteessa kilpailijoihin asiakkaiden mielissä?
Mikä on yrityksen kilpailuetu (hinta, laatu, valikoima, palvelu tms.) ja miten se kerrotaan asiakkaille?

3.3. Luo arvolupaus:
Arvolupaus kertoo, miten yritys erottuu kilpailijoista ja kiteyttää sen mitä yritys tarjoaa asiakkailleen.
(Taloudellinen arvo, toiminnallinen arvo, emotionaalinen arvo tai symbolinen arvo)

3.4. Luo ostajapersoona:
Täytä ostajapersoona–taulukkoon ostajapersoonaa kuvaavat ominaisuudet.
Valitse asiakkaiden käyttämät kanavat, joissa aiot tavoittaa heidät.

VAIHE 4 – TAKTIIKAT

4.1. Luo yritykselle asiakkaita palvelevat verkkosivut:
verkkosivujen optimointiTarkista yrityksen verkkosivujen pääkohdat 12 kohdan muistilistan mukaan. Varmista, että ainakin nämä kohdat ovat verkkosivuillasi kunnossa. Asetu asiakkaan asemaan ja mieti saako asiakas hakemaansa kysymykseen vastauksen verkkosivuillasi. Verkkosivut ovat yrityksesi tärkein digimarkkinoinnin osa–alue. Muista, että verkkosivut ovat yrityksesi väsymätön myyntihenkilö.

HYVÄN VERKKOSIVUN MUISTILISTA

 1. Sivujen olemassaolon tarkoitus tiedossa​
 2. Selkeä rakenne ja navigointi​
 3. Ulkoasu brändin ilmeen mukainen​
 4. SEO – Kuvat optimoitu (koko, nimi, alt-kuvaus)​
 5. SEO – Avainsanoja käytetty asiakasta palvelevissa sisällöissä​
 6. SEO – Otsikot sisältöä kuvaavia​
 7. SEO – Sisäiset ja ulkoiset linkit​
 8. SEO – Sosiaalisen median jakopainikkeet​
 9. Yhteystiedot selkeästi esillä  (puhelin, e-mail, yhteydenottolomake, osoite, kartta, aukioloajat)​
 10. Tuote- ja palvelukuvaukset selkeät (laadukkaat kuvat, tuotteen nimi, sisältö, hinta, saatavuus)​
 11. Blogista ohjaus eteenpäin tavoitteeseen (tuotesivuille ostamaan, yhteydenottolomakkeelle, puheluun tms.)​
 12. Referenssit​

4.2. Luo yritykselle asiakkaita palvelevat sosiaalisen median kanavat:
smoTarkista yrityksen sosiaalisen median profiilit 12 kohdan muistilistan mukaan. Varmista, että sosiaalisen median kanavasi palvelevat asiakkaita. Muista, että voit ohjata sosiaalisen median kanavista ostavia asiakkaita verkkosivuillesi ja suoraan yhteydenottoon.

HYVÄN SOMETEKEMISEN MUISTILISTA

 

 1. Profiilin tiedot ajan tasalla (Otsikot, yhteystiedot, aukioloajat, kuvaukset, profiili- ja taustakuvat)​
 2. Määrittele tavoitteesi someen​
 3. Profiilista linkki yrityksen verkkosivuille​
 4. Läsnäolo ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa (työnjako ja vastuut)​
 5. Kanavan erityispiirteet huomioitu sisällöissä​
 6. Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys julkaisuissa​
 7. Oma hashtag luotu ja käytössä​
 8. Jokaisella julkaisulla oma tavoite ja kohderyhmä​
 9. 80 / 20 Sääntö julkaisuissa. (80 % muuta sisältöä / 20 % suora kaupallinen)
 10. Toimintakehotteen käyttö julkaisuissa (ohjaus verkkosivuille, jakaminen, kommentointi tms. ”Call to action”)​
 11. Somen mainonnan mittaaminen​
 12. Hootsuite tms. kanavien hallintatyökalun käyttöönotto​

VAIHE 5 – TOIMENPITEET

Hyvien sisältöjen luominen on muutakin kuin kuvien ja hintojen kertomista, se vaatii suurempaa työtä. Asiakkaalle rakennetaan sisältöjä, jotka auttavat häntä eteenpäin kohti ostotapahtumaa. Hyvä sisältökalenteri sisältää kaikki keskeiset aiheet ja ohjaa sisältöjen tekemisen ja julkaisemisen aikataulutusta. Valmiiksi suunniteltujen sisältöjen avulla sisällöntuotanto on helppoa. Kun tiedät missä kanavissa yritys julkaisee, voit räätälöidä sisältöjä kanaviin sopiviksi.

5.1. Ota käyttöön sosiaalisen median kanavien hallintatyökalu:
Ajasta julkaisut suoraan somekanavalla tai Hootsuitella tms. hallintatyökalulla:

5.2. Tee laadukkaat julkaisut:
sosiaalisen median suunnitelmaTee julkaisuja valmiiksi eri kohderyhmille ja asiakaspersoonille.
Noudata Kerosen ”Hyvän sisällön kennon” ohjeita (e-kirja s. 67):
Mitä tarinan pitäisi saada aikaan
Kenelle tarinaa kerrotaan
Ostoprosessin vaihe, johon tarina sijoitetaan
Kuka tarinaa kertoo
Missä kanavissa tarinaa kerrotaan
Missä muodossa sisältö tuotetaan

5.3. Ota SOME – Content Manager käyttöön:
Huomioi kohderyhmäsi ja tuota sisältöä ostoprosessin eri vaiheissa oleville seuraajillesi.
Content Manager-työkalussa on valmiiksi ideoituna erilaisia sisältöjä.
Vastuuta tekeminen yrityksessäsi, kuka tekee, mitä ja milloin.

VAIHE 6 – MITTAUS JA JOHTAMINEN

digimarkkinoinnin johtaminenYrityksen markkinoinnin tekemisessä tarvitaan mittausmenetelmä, joka kertoo, onko aiemmissa vaiheissa asetetut tavoitteet saavutettu. Menetelmän avulla pitää pystyä tarkastelemaan tekemistä, vaikka kesken mittausjakson ja tekemään tarvittavat muutokset tarpeeksi ajoissa. Vertaa vaiheessa yksi tehtyä yrityksen nykytilan analyysia vertailujakson lukuihin.

6.1. Yrityksen digimarkkinoinnin mittaaminen verkkosivujen osalta:
Merkitse jo tutun analyysityökalun omien verkkosivujen analyysi–välilehdelle vertailujakson luvut?
Vertailujakso verkkosivuilla voi olla esimerkiksi puoli vuotta.
Analysoi tekemistä ja tuloksia.
Mistä ostavat asiakkaat tulivat?
Saavutettiinko asetetut tavoitteet?
Mikä toimi hyvin? Mitä voisi vielä kehittää?

6.2. Yrityksen digimarkkinoinnin mittaaminen somen osalta:
Merkitse jo tutun analyysityökalun oman sometekemisen analyysi–välilehdelle vertailujakson luvut?
Vertailujakso somessa voi olla esimerkiksi kuukausi.
Analysoi tekemistä ja tuloksia.
Saavutettiinko asetetut tavoitteet?
Millaiset sisällöt toimivat hyvin? Mitä voisi vielä kehittää?

VERTAA VAIHESSA YKSI TEHTYÄ NYKYTILAN ANALYYSIÄ VERTAILUJAKSON LUKUIHIN
Jaa tämä opas: